​​​​​​​​​​

វីដេអូ


The 2nd "Belt and Road"Talent Cultivation Seminar 2020 by H E. Dr Pich Sophoan

The 2nd "Belt and Road"Talent Cultivation Seminar 2020 World Young Scientist Summit (2020 WYSS)


Conceptual Continuous Professional Development Framework for TVET Instructor Education

Conceptual Continuous Professional Development Framework for TVET Instructor Education by Dr. Yok Sothy President of National Technical Training Institute (NTTI)@2020


ដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតបច្ចេកវិទ្យា

ដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតបច្ចេកវិទ្យា ថ្នាក់បង់ថ្លៃសិក្សាក្នុងរូបភាពការពារសារណាកម្រិតបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា និងកម្រិតបរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា


វីដេអូបង្ហាញពីរបៀបប្រើ eNTTI សម្រាប់និស្សិត​ NTTI

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី eNTTI សូមប្អូនៗនិស្សិតទស្សនាវីដេអូបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើ eNTTI ដូចខាងក្រោមនេះ។


នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE