អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

បេសកកម្ម

បង្កើតឱកាសដល់ សិស្ស-និស្សិត ទទួលបានការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ប្រកបដោយគុណភាព និងសមត្ថភាព (ចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងឥរិយាបទ )។

ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់ សិស្ស-និស្សិត នូវជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាក់លាក់ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការឈានចូលក្នុងទីផ្សារការងារ និងដើម្បីឲ្យពួកគេ បានសិក្សា ជំនាញឯកទេសបន្ថែមទៀត ក្នុងពេលអនាគត។

ដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដែលមានគុណភាពផ្អែកលើ ប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដែលអាចបត់បែន និងឆ្លើយតប តាមតម្រូវការ ទីផ្សារការងារ

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE