អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

អនុបណ្ឌិត វិស្វកម្ម​សំណង់ស៊ីវិល

វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល គឺជាវិស័យដ៏ធំ ដែលរួមមាន ផ្នែកសាងសង់សំណង់ផ្សេងៗ ផ្នែកបរិស្ថាន ផ្នែកភូមិសាស្ត្រ និងជំនាញដទៃ ទៀតជាច្រើន ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកទូទៅនៃវិស្វកម្ម។ ថ្នាក់ម៉ាស្ទ័របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល ត្រូវបានរៀបចំ កម្មវិធីសិក្សាលម្អិត ដោយបន្ថែមទៅលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ ជាពិសេស គឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើ គណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រ។ វិស្វករខាងសំណង់សិក្សា ទៅលើបន្ទុក និងទម្ងន់ដែលអគារអាចទ្រទ្រង់បាន ចំពោះវិស្វករ ខាងភូមិសាស្ត្រសិក្សាអំពីរូបភាពដី និងឯកទេសខាងបច្ចេកវិទ្យា រៀបចំផ្ទៃដី។ ម៉ាស្ទ័របច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល បានបើកទ្វារយ៉ាងធំ ទូលាយដល់មុខរបរផ្សេងៗជាច្រើនខាងផ្នែកសំណង់ និងវិស្វកម្ម រួមមាន អ្នកគ្រប់គ្រង ការសាងសង់ អ្នកគ្រប់គ្រងវិស្វកម្ម និងវិស្វករសំណង់ស៊ីវិល របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ ។ មុខវិជ្ជាសិក្សាទូទៅ សម្រាប់កម្រិតនេះ រួមមាន ប្រូបាប និងស្ថិតិសម្រាប់វិស្វករសំណង់ គ្រប់គ្រងគម្រោងវិស្វកម្ម វិស្វកម្មចរាចរ និងផ្លូវថ្នល់ ការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៅទីជនបទ ជលវិទ្យា ៘

ឆ្នាំទី ១ ឆមាសទី ១
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស
សេដ្ឋកិច្ចសាងសង់
សំណង់ដែកទំនើប
បច្ចេកវិទ្យាបេតុងទំនើប
សំណង់បេតុងទំនើប
សរុប ១៥
ឆ្នាំទី ១ ឆមាសទី ២
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
ការគ្រប់គ្រងគម្រោងសាងសង
បច្ចេកវិទ្យាអភិវឌ្ឍន៍ដីទំនើប
វិស្វកម្មស្ពានទំនើប
អគារខ្ពស់ៗ
វិធីសាស្ត្រធាតុផ្សំជាក់ស្តែងនៃវិស្វកម្ម
សរុប ១៥
ឆ្នាំទី ២ ឆមាសទី ១
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
គ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ការសាងសង
វិស្វកម្មបុកគ្រឹះទំនើប
សំណង់ឌីណាមិច
វិធីសាស្ត្រ និងប្រធានបទស្រាវជ្រាវ
ការរចនាអគារដោយប្រើ ជំនួយពីកុំព្យូទ័រ
សរុប ១៥
ឆ្នាំទី ២ ឆមាសទី ២
លេខរៀង មុខវិជ្ជាសិក្សា ចំនួនក្រេឌីត
និក្ខេបបទ ១២
សរុប ១២

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE