​​​​​​​​​​

ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍ធនធានសិក្សា

បេសកកម្ម

អភិវឌ្ឍន៍ និងកែលម្អ ធនធានសិក្សា មានឧបទ្ទេសបង្រៀនឱ្យស្របតាមការងារបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដោយផ្តោតទៅលើការបណ្តុះបណ្តាល គរុនិស្សិត-និស្សិត ដើម្បីជាឧបកណ៍ក្នុងការស្វែងយល់កាត់តែប្រសើរ ឡើងចំពោះការសិក្សា និងបច្ចេកទេសក្នុងបង្រៀន ។

គោលដៅ

  • ប្រើប្រាស់ភាពប៉ិនប្រសប់ ដើម្បីកែលម្អឧបទ្ទេសបង្រៀន និងរៀន
  • ផ្តល់សម្ភារៈបច្ចេកទេស ដល់ សាស្ត្រាចារ្យ បុគ្គលិក សិស្ស-និស្សិត និងគរុនិស្សិត តាមរយៈករាប្រើប្រាស់ ធនធានសិក្សា ក្នុងពេលបណ្តុះបណ្តាល

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE