អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

បន្ទប់ពិសោធន៍វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

បន្ទប់ពិសោធន៍វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលមានៈ ម៉ាស៊ីន,ឧបករណ៍ និងបរិក្ខារ ពិសោធន៍ ស្វ័យប្រវត្តិ ទំនើបៗជា ច្រើនប្រភេទ ដែលមានទាក់ទងទៅនឹងការងារ លើវិស័យ សំណង់ស៊ីវិល ដែលជាកន្លែងសម្រាប់អនុវត្តន៍ និងពិសោធន៍ បន្ថែមលើការសិក្សាផ្នែកទ្រឹស្តី ដែលនិស្សិតសិក្សាជំនាញសំណង់ស៊ីវិលគ្រប់កម្រិត ទាំងអស់ តម្រូវសិក្សា និងអនុវត្តន៍នៅទីនេះ។ ម៉្យាងទៀតដើម្បីឱ្យ និស្សិតទាំងអស់យល់ជាក់ច្បាស់ ចំពោះការងារអនុវត្តន៍ជាក់ស្តែង មានលក្ខណៈយ៉ាង ដូចម្តេចបើធៀបទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេបានរៀន នៅក្នុងថ្នាក់លើផ្នែកទ្រឹស្តី។ បន្ទប់ពិសោធន៍នេះត្រូវបានថែរក្សា និងគ្រប់គ្រង ដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE