១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៨-២០១៩ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់  បញ្ចុះតម្លៃ៣០% សម្រាប់និស្សិតនារីរយ​ៈពេល៤ឆ្នាំកន្លះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨   ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨  ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

មជ្ឈមណ្ឌលការងារ

មជ្ឈមណ្ឌលការងារ របស់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ គោលដៅស្រាវជ្រាវទីផ្សារជាក់លាក់ ដល់អ្នកបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសគ្រប់កំរិត ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន ដែលពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងឱកាស ការងារ និងការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកពីបញ្ហាស្ថាប័នផ្សេងៗ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ មជ្ឈមណ្ឌលបាននឹងកំពុងទទួលយកនូវ ពាក្យសុំបម្រើការងារ របស់និស្សិត ដែលបញ្ចប់ការសិក្សា និងកំពុងបន្តការសិក្សា នៅវិទ្យាស្ថាន និងគ្រឹះស្ថានអប់រំ នានា ដើម្បីស្វែងរក និងផ្តល់ព័ត៌មានការងារជូនពួកគាត់ ដល់អ្នកកំពុងស្វែងរកការងារ ចំពោះអ្នកបច្ចេកទេស ដែលមានចំណេះដឹង ជំនាញ ច្បាស់លាស់របស់អ្នកទាំងអស់នោះ ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE