​​​​
​​​​​​​​​​

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ព័ត៌មានវិទ្យា

  • រៀបចំបញ្ជីកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការិយាល័យនិងអភិវឌ្ឍន៍
  • រៀបចំស្នើគម្រោងនិងការទិញរបស់វាឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធផ្នែកព័ត៌មាននៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន
  • ជួសជុលនិងថែទាំកុំព្យូទ័រនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន
  • រចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញប្រើប្រាស់បណ្តាញអ៊ីនធឺណេតនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន
  • ឌីហ្សាញព្រឹត្តិបត្រ បដា សៀវភៅណែនាំនិងឯកសារវីដេអូសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានវិទ្យាស្ថានទាក់ទងជាមួយវេបសាយ និងបណ្តាញសង្គម
  • រៀបចំកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា
  • កម្មវិធីសិក្សា Course Outlines សម្រាប់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
  • កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យការការពារនិក្ខេបបទឬការប្រឡងសម្រាប់និស្សិតកំពុងសិក្សាបរិញ្ញាប័ត្រព័ត៌មានវិទ្យា
  • រៀបចំបញ្ជីមួយនៃនិក្ខេបបទព័ត៌មានសញ្ញាបត្រនិងសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ: ០១២​​ ៥៦៧​​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទ: ០១៧​​ ៥៦៦ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ
sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ
rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ
sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ
dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ
p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ
inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ
chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ
somvandorn@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE