​​​​​​​​​​

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

  • រៀបចំនិងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាធ្វើឱ្យសមត្ថភាពមនុស្សប្រសើរឡើង
  • ផ្តល់នូវការធ្វើផែនការធនធានមនុស្សនិងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក
  • សម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងភាពជាដៃគូស្ថាប័ននិងកិច្ចសហការ រួមទាំងសមាជិកជាតិ និងសាកលវិទ្យាល័យអន្ដរជាតិដែលទាក់ទង
  • ធ្វើការជាមួយដេប៉ាតឺម៉ង់ដើម្បីអភិវឌ្ឍរបៀបវារៈជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ពួកគេ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្ដរជាតិ និងការបង្កើតឱកាសការផ្តល់មូលនិធិទៅលើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍សិក្សារបស់សិស្ស។
  • គ្រប់គ្រងកាលវិភាគទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៃវិទ្យាស្ថាន NTTI មានដល់ស្ថាប័ននៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃពិភពលោក។
  • ការទស្សនាដោយគណៈប្រតិភូមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យជាតិ អន្តរជាតិ និងស្ថាប័នសាធារណៈដទៃទៀតធ្វើជាគំរូ ក្នុងការកសាងវិទ្យាស្ថានមានទម្រង់អន្តរជាតិសម្រាប់វិទ្យាស្ថានមានតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចគ្របដណ្តប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍និងសន្និសីទ
  • ការអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងតំបន់ឱកាសអន្តរជាតិបន្ថែមសម្រាប់សិស្ស
  • ស្ដង់ដាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថាន កម្មវិធីសិក្សា និងសេវាកម្មដល់បុគ្គលិក សិស្ស ដៃគូនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE