ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយក NTTI និងលោក គឹម ទូច ប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន KIM MIX Construction and Investment Co,.Ltd

រសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយក NTTI និងលោក គឹម ទូច ប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន KIM MIX Construction and Investment Co,.Ltd ក្នុងគោលបំណង
- វិទ្យា​ស្ថាន ជួយផ្តល់និស្សិតឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការធ្វើ Internship។ 
-វិទ្យា​ស្ថាន ផ្តល់ជាកន្លែងដើម្បីរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញ ឬកម្មវិធីចែករំលែកផ្សេងៗ។ 
-បង្កើតភាពជាដៃគូក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញដល់និស្សិតបច្ចេកទេសដើម្បីផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវចំណេះដឹងជំនាញ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងជំនាញ វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល និង​ជំនាញអគ្គិសនី បន្ថែមលើកម្មវិធីសិក្សារបស់ពួកគេនៅ NTTI ។
-សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន រៀបចំធ្វើវគ្គបណ្តុះបណ្តាល (នឹងចេញជា certificate បញ្ជាក់​ពីវិទ្យាស្ថាន)។
 

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE