ការចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅNTTi សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២០»២០២១ ចាប់ទទួលពាក្យចូលរៀន

ឱកាសពិសេសក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀន នៅNTTi សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០២០»២០២១ ចាប់ទទួលពាក្យចូលរៀនពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE