សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ​ វិទ្យាស្ថានត្រូវបន្តដំណេីរការបង្រៀន​ និងរៀនតាមប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលពីចម្ងាយ​ ឬអនឡាញ​ (Online)​

វិទ្យាស្ថានសូមជូនដំណឹងដល់សាស្រ្តាចារ្យ​ និងនិស្សិតទាំងអស់​ យោងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ​ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ​ វិទ្យាស្ថានត្រូវបន្តដំណេីរការបង្រៀន​ និងរៀនតាមប្រព័ន្ធបណ្ដុះបណ្ដាលពីចម្ងាយ​ ឬអនឡាញ​ (Online)​ ដេីម្បីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ និងការរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍​។
 

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE