លោក​ សុខ​ ណារិន​ នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ​ UNIDO ប្រចាំនៅកម្ពុជា​ បានអញ្ជេីញទស្សន:កិច្ច​ នៅ NTTI

លោក​ សុខ​ ណារិន​ នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ​ UNIDO ប្រចាំនៅកម្ពុជា​ បានអញ្ជេីញទស្សន:កិច្ច​ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចកទេស​ (NTTI) ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សា​ និងសហការ​ ជាមួយ​ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត​ យ៉ោក​ សុទ្ធី​ នាយកវិទ្យាស្ថាន​ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លីលេីជំនាញបច្ចេកទេស​ និងវិជ្ជាជីវ:​ នៅថ្ងៃពុធ​ ១២កេីត​ ខែកត្តិក​ ឆ្នាំជូត​ ទោស័ក​ ព.ស២៥៦៤​ ត្រូវនិងថ្ងៃទី២៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE