សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះមន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ និងបុគ្គលិក

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះមន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ និងបុគ្គលិកទាំងអស់ ពិសេសបានគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងខ្ញុំ ដើម្បីចូលរួមសហការរួមសុខទុក្ខ និងបានប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យកិច្ចការងារ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍអង្គភាព ឲ្យមាននិរន្តរភាពជាប្រចាំក្នុងសម័យនៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺដ៏អាក្រក់កូវីដ១៩ (COVID 19) សូមជូនពរជោគជ័យគ្រប់ភារៈកិច្ច។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE