ពិធីប្រគល់វញ្ញាបនបត្រប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងគុណភាពស្តង់ដា ISO 9001-2015

ថ្ងៃអង្គារ ១៥កើត ខេស្រាពណ៌ ឆ្នាំជូត ទោសក័ ព.ស ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ពិធីប្រគល់វញ្ញាបនបត្រប្រពន្ធ័គ្រប់គ្រងគុណភាពស្តង់ដា ISO 9001-2015 ដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រី រាជការ សាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិក ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ពេជ សោភន័ រដ្ឋលេខាប្រចាំការ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE