ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានប្រជុំក្រុមការងារបូកសរុបវាយតម្លៃដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយ Online learning and E-learning

ព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានប្រជុំក្រុមការងារបូកសរុបវាយតម្លៃដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយ Online learning and E-learning ដើម្បីកែលម្អសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលតាមApp E-NTTi ឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀត៕

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE