ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និងក្រុមហ៊ុន G Gear Group Co,.Ltd

ព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ពិធីចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស និង លោក សុខ ពិសិដ្ឋ នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន G Gear Group Co,.Ltd ក្នុងគោលបំណង៖ 
1. ផ្តល់ឱកាសការងារ បំណិន ជំនាញ បច្ចេកទេស ដល់ប្អូនៗនិស្សិត ពិសេសការបំប៉នជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធ និងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន GGear Group Co., Ltd ។
2.  ផ្តល់កម្មសិក្សាជំនាញឯកទេស ដល់និស្សិតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសដែលក្រុមហ៊ុនមានសេវាកម្ម និងរួមចំណែកក្នុងការស្វែងយល់ពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការផ្ទរ  
បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ ដើម្បីការងារ និងភាពស្ទាត់ជំនាញពិត។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE