ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ ការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃជំនាញ

ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ០១៩ វេលាម៉ោង ៨៖៣០នាទីព្រឹក ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី៖ ការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធវាយតម្លៃជំនាញ វិធីសាស្រ្ត វាយតម្លៃ ជំនាញការសាកឡងវាយតម្លៃជំនាញលើការតំហែទាំប្រព័ន្ធអគ្គិសនីកម្រិត៣ ដែល មានការអញ្ជើញចូលរួមពី Mr. Matsushita Motoaki លេខាធិការ SESPP និងសមាជិក 04រូប ពីខាងក្រុមហ៊ុន Fuji Furukawa E&C (Cambodia) Co., Ltd និងMr. Uhiyama Hiromasa ជាសាស្រ្តាចារ្យបណ្តុះបណ្តាល។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE