លោក ទុន សោភ័ន ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់TVET បានបំពេញបេសកកម្មទទួលសិក្ខាកាមបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងឧស្សាហកម្មក្រៅប្រទេស រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមការងារ ដឹកនាំដោយ លោក ទុន សោភ័ន ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់TVET បានបំពេញបេសកកម្មទទួលសិក្ខាកាមបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងឧស្សាហកម្មក្រៅប្រទេស រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ នៅប្រទេសចិន ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញ បច្ចុប្បន្នកំពុងរងចាំជើងហោះហើរ នៅហុងកុង ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE