ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti ដឹកនាំអង្គប្រជុំបូក សរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៩ និងកំណត់ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០

NTTI-ព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៨៖៣០ នាទីព្រឹក ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti ដឹកនាំអង្គប្រជុំបូក សរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៩ និងកំណត់ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីកែលម្អសកម្មភាព និងផែនការយុទ្ធសា្រស្ត ដែលមានការចូលរួមពី នាយករង នាយិការង លោក លោកស្រី មន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ ទាំងអស់ របស់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស។
 

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE