ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti បានអញ្ជើញចូលរួម ពិធីសំណះសំណាលថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានTVET

នៅទីស្តីការMLVT ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti បានអញ្ជើញចូលរួម ពិធីសំណះសំណាលថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានTVET ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ 
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ៕
នាថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៨៖៣០នាទីព្រឹក

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE