ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានដឹកនាំអង្គប្រជុំស្តីពី ការបង្កើន និងជម្រុញដំណើរការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់លើជំនាញបច្ចេកទេស

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៩៖០០ព្រឹកឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានដឹកនាំអង្គប្រជុំស្តីពី ការបង្កើន និងជម្រុញដំណើរការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់លើជំនាញបច្ចេកទេស។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE