ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ យោគយល់គ្នារវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI និងMr. Zhilin Sun Party Secretary Yangzhou Polyechnic College

NTTI-ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ៣រោច ខែអាសាឍ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាង ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI និងMr. Zhilin Sun Party Secretary Yangzhou Polyechnic College (School of International Exchange) ក្នុងគោលបំណងពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ថ្នាក់ដឹកនាំ គ្រូ និស្សិត ផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ ភាសា វប្បធម៌ ការទំនាក់ទំនង ការសិក្សាស្រាវជាវ ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE