ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ Kick off meeting of Summary Progress Report For MTR, ADB Loan No 3167-CAM, AFD Loan 8305-CAM

នៅទីស្តីMLVT-ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ Kick off meeting of Summary Progress Report For MTR, ADB Loan No 3167-CAM, AFD Loan 8305-CAM ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ុក ប៉ាន់ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ។
 

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE