​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រតិភូកម្ពុជា បញ្ចប់បេសកកម្មពីប្រទេសអង់គ្លេស

ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៨÷០០ព្រឹក 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចប្រតិភូកម្ពុជា បញ្ចប់បេសកកម្មពីប្រទេសអង់គ្លេស។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE