​​​​​​​​​​

កម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ​ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ​2018 នៅកោះពេជ្រ​ នៅថ្ងៃទី27-28​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ​ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ​2018 វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានចូលរួមការតាំងបង្ហាញ នូវសម្ភារ​ និងបរិក្ខារសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលគ្រប់ជំនាញ ជាពិសេសស្នាដៃនិស្សិត សូមអញ្ជើញមកកាន់ស្តង់ពិព័រណ៍ នៅកោះពេជ្រ​ នៅថ្ងៃទី27-28​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៨ ដោយក្តីរីករាយរាយ​ និងស្វាគមន៏!

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE