​​​​​​​​​​

កម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ​ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ​2018 នៅកោះពេជ្រ​ នៅថ្ងៃទី27-28​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៨

កម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ​ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ​2018 វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានចូលរួមការតាំងបង្ហាញ នូវសម្ភារ​ និងបរិក្ខារសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលគ្រប់ជំនាញ ជាពិសេសស្នាដៃនិស្សិត សូមអញ្ជើញមកកាន់ស្តង់ពិព័រណ៍ នៅកោះពេជ្រ​ នៅថ្ងៃទី27-28​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៨ ដោយក្តីរីករាយរាយ​ និងស្វាគមន៏!

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE