​​​​​​​​​​

សូមអបអរសាទរ ឯកឧត្តមនាយកNtti នាឱកាសសំណោះសំណាល និងទទួលលិខិតថ្លែងអំណរគុណការងារដ៏ប្រសើរ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រី អុិត សំហេង

សូមអបអរសាទរ ឯកឧត្តមនាយកNtti នាឱកាសសំណោះសំណាល និងទទួលលិខិតថ្លែងអំណរគុណការងារដ៏ប្រសើរ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រី អុិត សំហេង នៅទីស្តីការក្រសួង នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែសីហាឆ្នាំ២០១៨

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE