​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញជួបផ្ទាល់ជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុននានា ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៌ការងារ-NTTI-2018

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មក្រៅប្រទេស និងជួបពិភាក្សានូវការទំនាក់ទំនងសក្កានុពលបណ្តុះបណ្តាលក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាNTTI (ក្នុងវិស័យTVET) ជាមួយនិងវិស័យឧស្សាហកម្ម រួចមក+ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញជួបផ្ទាល់ជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុននានា ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៌ការងារ-NTTI-2018 ពិសេសផ្តល់បទបង្ហាញពីតម្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសអាជីពនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតដល់និស្សិតបច្ចេកវិទ្យាNTTI នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE