​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញជួបផ្ទាល់ជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុននានា ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៌ការងារ-NTTI-2018

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មក្រៅប្រទេស និងជួបពិភាក្សានូវការទំនាក់ទំនងសក្កានុពលបណ្តុះបណ្តាលក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សាNTTI (ក្នុងវិស័យTVET) ជាមួយនិងវិស័យឧស្សាហកម្ម រួចមក+ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញជួបផ្ទាល់ជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុននានា ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៌ការងារ-NTTI-2018 ពិសេសផ្តល់បទបង្ហាញពីតម្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសអាជីពនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតដល់និស្សិតបច្ចេកវិទ្យាNTTI នៅថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE