​​​​​​​​​​

ពិធីចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅក្នុងកិច្ចសហ ប្រត្តិការបណ្តុះបណ្តាល រវាងNTTI និង chang'an university, Xi'an, China. នៅស្តីការក្រសួងការងារ

រសៀលថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ខែជេស្ឋ ឆ្នាំច សំរិទ្ធិស័ក ព.ស ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមកិច្ចសហការ និងឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត អុិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ 
ពិធីចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅក្នុងកិច្ចសហ
ប្រត្តិការបណ្តុះបណ្តាល រវាងNTTI និង chang'an university, Xi'an, China. នៅស្តីការក្រសួងការងារ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE