​​​​​​​​​​

ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យNTTI ប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពការងារបណ្តុះបណ្តាលគរុនិស្សិតបច្ចេកទេស និងនិស្សិតបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ឆមាសទី២

NTTI-ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ១២រោច ខែពិសាខ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័កព.ស២៥៦២ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យNTTI ប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពការងារបណ្តុះបណ្តាលគរុនិស្សិតបច្ចេកទេស និងនិស្សិតបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់ឆមាសទី២ និងការងារអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងគ្រឹះស្ថាន។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE