​​​​​​​​​​

កិច្ចប្រជុំប្រឡងឆមាសទី១ គណៈកម្មការកណ្តាល និងគណៈកម្មការអនុរក្ស ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI

ព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កិច្ចប្រជុំប្រឡងឆមាសទី១ គណៈកម្មការកណ្តាល និងគណៈកម្មការអនុរក្ស ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE