​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងឯកឧត្តមយ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានជួបសំណេះសំណាល និងចុះសួរសុខទុក្ខ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ នាយក នាយករង មន្ត្រី លោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តឧត្តមានជ័យ

រសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័នរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អមដំណើរដោយ ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ ឯកឧត្តម ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងឯកឧត្តមយ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានជួបសំណេះសំណាល និងចុះសួរសុខទុក្ខ ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ នាយក នាយករង មន្ត្រី លោកគ្រូ អ្នកគ្រូនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តឧត្តមានជ័យ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE