​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស(NTTI) បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងប្រកាសតែងតាំងគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាត់ពហុបច្ចេកទេសអង្គរ

ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស(NTTI) បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងប្រកាសតែងតាំងគណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាស្ថានជាត់ពហុបច្ចេកទេសអង្គរ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE