​​​​​​​​​​

គរុនិស្សិតបច្ចេកទេស ជំនាន់ទី១៦ សកម្មភាពផ្សេងៗ ក្នុងការរួមចំណែកការពារបរិស្ថាន និងសោភ័ណភាព ក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថាន

គរុនិស្សិតបច្ចេកទេស ជំនាន់ទី១៦ សកម្មភាពផ្សេងៗ ក្នុងការរួមចំណែកការពារបរិស្ថាន និងសោភ័ណភាព ក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ដើម្បីសុខភាព សុវត្ថិភាពព្រមទាំងបានចូលរួម ចំណែកក្នុងការងារសង្គមល្អ បរិស្ថានល្អ និងបុគ្គលល្អ។ អរគុណច្រើន! 
នារសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE