​​​​​​​​​​

លទ្ធផលនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ ដណ្តើមពានរង្វាន់យុវជន NTTI ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

លទ្ធផលនៃការប្រកួតបាល់ទាត់ ដណ្តើមពានរង្វាន់យុវជន NTTI ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ វគ្គជម្រុះ ៨ក្រុម ចុងក្រោយ៖

ថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

- EE.017d (0) Vs (7) EE.016b
- EE.017a (1) Vs (0) J.016a
- CE.016b (0) Vs (2) CE.01Y1

កម្មវិធីបន្ទាប់៖

=> ថ្ងៃចន្ទ ទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រកួតវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្ត។
- EE.017a Vs EE.04Ea1 (១៤៖00)
- EE.016b Vs CE.01Y1(១៦៖00)

=> ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្ត។
- ចាញ់ Vs ចាញ់ (១៤៖០០)
- ឈ្នះ Vs ឈ្នះ (១៦៖00)

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE