​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោកសុទ្ធី នាយកNTTI បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោកសុទ្ធី នាយកNTTI បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័នរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ 
នៅមន្ទីរការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ចាម 
នាថ្ងៃ្ងអង្គារ ៧កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរការ នព្វស័ក.ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE