​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI ដឹកនាំអង្គប្រជុំក្រុមការងារធានាគុណភាពបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបច្ចេកទេស

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានដឹកនាំអង្គប្រជុំក្រុមការងារធានាគុណភាពបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបច្ចេកទេស ស្តីពីការកំណត់គោលដៅចុះកម្មសិក្សាគរុនិស្សិតបច្ចេកទេសជំនាន់ទី១៦ ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។
 

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE