​​​​​​​​​​

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស QA នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការធានាគុណភាពនៅ NTTI

ថ្ងៃពុធ ១១កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំរកា ព.ស.២៥៦១
ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា គ.ស.២០១៧
ក្រុមការងារបច្ចេកទេស QA នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បាននិងកំពុងចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការធានាគុណភាព នៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE