​​​​​​​​​​

វិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ

គ្រូបង្រៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយតម្លៃការសិក្សារបស់សិស្សម្នាក់ៗលើមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនបង្រៀន ការ វាយតម្លៃ អាចផ្អែកលើតេស្តពេញមួយវគ្គសិក្សា ឬការប្រឡងសរសេរ ឬក៏ទម្រង់នៃការប្រឡងផ្សេងៗទៀត ឬក៏ជាការលាយ បញ្ជូលគ្នានៃវិធីសាស្ត្រទាំងអស់។ ត្រូវមានការប្រឡងបញ្ចប់មួយនៅចុងបញ្ចប់នៃឆមាស។ វគ្គសិក្សាទាំងអស់ លើកលែងតែសារណា ត្រូវបានដាក់ពិន្ទុនៅចុងបញ្ចប់នៃឆមាស ដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធនៃការដាក់ពិន្ទុមួយ ដែលត្រូវអនុម័តយល់ព្រមដោយវិទ្យាស្ថាន។ គ្រូបង្រៀនត្រូវជូនព័ត៌មនាដល់សិស្សទាំងអស់នៅចុងសប្តាហ៍ទី ១ នៃវគ្គសិក្សា អំពីវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃ និង យកមកអនុវត្ត ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE