១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៨-២០១៩ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់  បញ្ចុះតម្លៃ៣០% សម្រាប់និស្សិតនារីរយ​ៈពេល៤ឆ្នាំកន្លះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨   ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨  ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

គោលដៅ

គោលដៅនិងគោលបំណងនៃវិទ្យាស្ថាន គឺមានរួមទាំង:

♦   ផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ដល់សិស្ស-និស្សិតទាំងប្រុសស្រី ដើម្បីជួយពួកគេឱ្យមានលទ្ធភាពបំរើប្រទេសជាតិប្រកបដោយ ភាពជឿជាក់ និងមោទនៈភាព។
♦   អប់រំសិស្ស-និស្សិតទាំងប្រុសស្រី លើជំនាញវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល វិស្វកម្មអគស្គិនី និងអេឡិចត្រូនិច ស្ថាបត្យកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ។
♦   ផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវ ដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គម និង បុគ្គល។
♦ ​រៀបចំវគ្គសិក្សាដើម្បីផ្តល់ឱ្យសិស្ស-និស្សិត ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាមានចំណេះដឹង សមត្ថភាព និងជំនាញច្បាស់លាស់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ ផ្នែករដ្ឋបាល សាធារណៈ និង ឯកជននៅទូទាំងប្រទេស ពិសេសប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារ ។
♦  ​បណ្តុះបណ្តាលគ្រូបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រសួង និងគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ ( តាមប្រព័ន្ធ TVET ដែលបត់បែន និងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE