​​​​​​​​​​

ការការពារសារណា

ការងារស្រាវជ្រាវ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយកម្មាធិការបច្ចេកទេស ដោយមើលការខុសត្រូវទៅលើប្រធានបទសម្រាប់ សិក្សា ស្រាវជ្រាវ និងផ្នែកផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការការពារសារណារួមមាន ការធ្វើបទបង្ហាញទៅលើប្រធានបទ ស្រាវជ្រាវ ហើយនិងការការពារពីនិស្សិតម្នាក់លើការរកឃើញរបស់ពួកគេ។ សមាជិក គណកម្មាធិការធ្វើការកត់ត្រា និងដាក់ពិន្ទុលើក្រដាស ដាក់ពិន្ទុដែលផ្តល់ឱ្យដោយការិយាល័យសិក្សា ។ របាយការណ៍ ដែលអាចទទួលយកបាន នឹងត្រូវកំណត់និទ្ទេស “ល្អប្រសើរ ល្អណាស់ ល្អបង្កួរ ប្ញុ មធ្យម” ការវាយតម្លៃផ្អែកលើគុណភាពរបស់សារណា និងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញ របស់និស្សិតម្នាក់ៗ ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE