​​​​​​​​​​

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ

បេសកកម្ម

គ្រប់គ្រង រៀបចំ ចងក្រង អភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សាគរុកោសល្យ និងសកម្មភាពបង្រៀន ដោយផ្តោតលើផែនការ បណ្តុះបណ្តាល គរុកោសល្យ ប្រកបដោយសមត្ថភាព និងសមធម៌ខ្ពស់

គោលដៅ

 • រៀបចំផែនការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ
 • ប្រមូល ចងក្រងឯកសារបច្ចេកទេស បម្រើឱ្យវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគរុកោសល្យ
 • រៀបចំសមាសភាពគ្រូឧទ្ទេសនាមបម្រើឱ្យវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគរុកោសល្យ
 • គ្រប់គ្រងដំណើរការវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគរុកោសល្យ
 • រៀបចំនិតិវិធីនៃការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលបណ្តុះបណ្តាល
 • អនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដំណើរការប្រព្រឹត្ត ទៅនៃការបណ្តុះបណ្តាល គរុកោសល្យ
 • គ្រប់គ្រង និងថែទាំសម្ភារៈឧបទ្ទេសបង្រៀន
 • រក្សាឯកសារ និងគ្រប់គ្រងស្ថិតិគរុនិស្សិត
 • ចងក្រងឯកសារ និងត្រៀមអភិវឌ្ឍន៍គ្រូបច្ចេកទេស ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន
 • រៀបចំ ចងក្រងនិតិវិធីនៃក្រឹត្យច្បាប់សម្រាប់គរុនិស្សិត អនុវត្តន៍
 • រៀបចំ និងចងក្រងគោលការណ៍នៃការជ្រើសរើស សិស្សចូលរៀន
 • ផ្ទៀងផ្ទាត់ វិញ្ញាបនបត្រដែលបាន បញ្ចប់ការសិក្សា / សញ្ញាប័ត្រ ដែលមាន សិក្ខាកាម
 • លក់ពាក្យសុំចូលប្រលង
 • ច្បាប់ចម្លង ឯកសារ ផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការ ផ្សេងៗ
 • រក្សាទុក ឧបករណ៍សំរាប់ការបង្រៀនដូចជា អេក្រង់ LCD , Projector
 • រក្សា ឯកសារនិង របាយការណ៍ របស់សិស្ស
 • ផ្ដល់នូវ ប្រតិចារឹក សិក្សា
 • រក្សាកំណត់ត្រារបស់សាស្រ្តាចារ្យ និងការចូលរួម របស់និស្សិត
 • បង្កើត ផែនការសិក្សា ប្រចាំឆ្នាំ

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE