អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

អន្តេវាសិកដ្ឋាន

អន្តេវាសិកដ្ឋាន របស់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានចាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ បានផ្តល់ កន្លែងស្នាក់នៅដល់ គរុនិស្សិត និង និស្សិត ដែលមានប្រភពមកពី គ្រួសារក្រីក្រ និងមកពីតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាល ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពិសេសគរុនិស្សិត-និស្សិត ជានារី ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពក្នុងការស្នាក់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាន។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE