​​​​​​​​​​

ទំនាក់ទំនងក្នុងប្រទេស

ទំនាក់ទំនងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល

ដោយមានការជួយគាំទ្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាពិសេស ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុត សម្រាប់វិទ្យា ស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស។ រាល់កម្មវិធីសិក្សា និងមុខវិជ្ជាសិក្សាគ្រប់កម្រិត របស់វិទ្យាស្ថាន ដោយមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ដែល ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និង ជាអ្នកគ្រប់គ្រង ពិសេស រាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយឧបត្ថម្ភថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនី បៀវត្សបុគ្គលិក និងធនធានសំខាន់ៗដទៃទៀតដូចជាៈ កុំព្យូទ័រ ព្រីនធ័រ គ្រឿងសង្ហារឹម និង សម្ភារៈបង្រៀន ដទៃទៀតជាច្រើន។

ទំនាក់ទំនងជាមួយសារណៈ និងក្រុមហ៊ុនឯកជន

វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានពង្រឹង និង ពង្រីក នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយក្រុមហ៊ុន ឯកជន អង្គការ និងស្ថបា័នសាធារណៈ ជាច្រើនដើម្បីជួយដល់និស្សិតក្នុងការស្វែង រកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសទំនើបៗ បានចុះធ្វើកម្មសិក្សា ដើម្បីពង្រឹងជំនាញ និងចំណេះដឹង ព្រមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ បន្ថែម។ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះ រួមមាន amco, KTC, Kep, K-Cement និងក្រុមហ៊ុនធំៗ ដទៃផ្សេងទៀត។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE