​​​​​​​​​​

ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

បេសកកម្ម

បង្កើនចំណេះដឹង ជំនាញច្បាស់លាស់ និងការងារស្រាវជ្រាវ ទាំងផ្នែកទ្រឹស្តី និងការងារអនុវត្តន៍ជាក់ ស្តែងនៅ កន្លែងសិក្សា សហគ្រាស ដើម្បីឱ្យនិស្សិតក្លាយជា ធនធានមនុស្ស ប្រកបដោយសមត្ថភាពពេញលេញ ដែលអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងសង្គម្គ បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។

គោលដៅ

  • ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ និងស្រាវជ្រាវ ដើម្បីកែប្រែកម្មវិធីសិក្សាឱ្យទាន់ការវិវត្តន៍របស់បច្ចេកវិទ្យា និង ទីផ្សារការងារ
  • តាមដាន និង វាយតម្លៃស កម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលគ្រប់ឆ្នាំសិក្សា
  • សហការណ៍ជាមួយការិយាល័យសិក្សាក្នុងការធ្វើការបែងចែកកាលវិភាគប្រឡង ត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលប្រឡង និងវិន័យសិស្ស-និស្សិត
  • ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនិស្សិតបរទេស ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ថ្មីៗ
  • រៀបចំ និងអភិវឌ្ឍន៍កាលវិភាគសម្រាប់និស្សិតចុះកម្មសិក្សានៅក្រុមហ៊ុន និងរោងចក្រ សហគ្រាស ការដ្ឋាន នានា
  • រៀបចំ និង ចាត់ចែងដំណើរការសរសេរសារណារបស់និស្សិត (បញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សា )
  • រៀបចំ និងចាត់ចែងដំណើរការធ្វើបទបង្ហាញប្រធានបទសារណារបស់និស្សិត
  • រៀបចំ និងបែងចែកទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតគ្រប់ឆ្នាំសិក្សា
  • សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមចំពោះ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតឱ្យចុះកម្មសិក្សា
  • សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមចំពោះ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតឱ្យចុះកម្មសិក្សា

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE