​​​​​​​​​​

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ចរាចរណ៍

បុគ្គលិកនិងនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានមានត្រូវបានជម្រុញឱ្យចូលរួមក្នុងថ្នាក់ច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយបើកបរនិងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណគិតថ្លៃ។ បន្ទាប់ពីបានសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់នោះពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅហុងដា (មជ្ឈមណ្ឌលជិះ NCX សុវត្ថិភាព) ដើម្បី សាកល្បងលើការបើកបរនិងទទួលបណ្ណ័នបើកបរ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE